دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی

دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی

Allameh Tabataba’i’s Thoughtsپوستر دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی

نشریه اندیشه علامه طباطبائی ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و  اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه اندیشه علّامه طباطبائی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با تفکرات و  نوشته های علّامه طباطبائی  می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • تفسیر قرآن
  • معرفت شناسی در نوشته های علّامه طباطبائی
  • علّامه طباطبائی و فلسفه
  • عرفان از دیدگاه علّامه طباطبائی
  • علّامه طباطبائی و نویسندگان غربی/شرقی
  • روابط اجتماعی از دیدگاه علّامه طباطبائی