فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

Iranian Energy Economics Research
فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و  اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با اقتصاد انرژی  ایران می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • سیاستگذاری انرژی
  • تامین مالی پروژه های انرژی
  • تجارت بین المللی انرژی  
  • قیمت گذاری انرژی
  • مصرف انرژی
  • انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی
  • مدلسازی در حوزه انرژی 
  • بازار محصولات و مشتقات انرژی