دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

Translation Researches in the Arabic Language and Literatureپوستر دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

نشریه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با زبان و ادبیات عربی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • ترجمه پژوهی عربی
  • زبان و ادبیات عرب
  • مطالعات تطبیقی عربی
  • نقد ادبی