دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای

دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای

Insurance Researchپوستر دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای

نشریه پژوهشهای بیمه ای، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهشهای بیمه ای فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با پژوهش بیمه و ریسک می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • بیمه و ریسک
  • آقتصاد بیمه
  • سیاستگذاری بیمه
  • بازارهای بیمه
  • بیمه و حمل ونقل
  • بیمه و سرمایه گزاری
  • بیمه و بانکداری
  • بیمه عمر
  • حسابداری در شرکت های بیمه