فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

Standard and Quality Management Journalپوستر فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های مرتبط با استاندارد و کیفیت مقاله می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات فارسی خود در حوزه های مرتبط را به این نشریه ارسال نمایند.