ماهنامه نفت و انرژی

ماهنامه نفت و انرژی

Monthly Oil & Energyپوستر ماهنامه نفت و انرژی

نشریه نفت و انرژی ، توسط دکتر خشایار شکیبی در تهران منتشر می شود.

این نشریه به صورت ماهنامه در حوزه های نفت و انرژی مقاله می پذیرد.