دوفصلنامه دانش بومی ایران

دوفصلنامه دانش بومی ایران

Indigenous Knowledgeپوستر دوفصلنامه دانش بومی ایران

نشریه دانش بومی، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه دانش بومی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با ابعاد مختلف دانش بومی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • فرهنگ بومی
  • رابطه فرهنگ بومی و دانش بومی
  • مدرنیته
  • دانش سنتی
  • رفتار های اجتماعی در دوران های مختلف تاریخی
  • بومی سازی