دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان

دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان

Journal of Linguistics & Khorasan Dialectsپوستر دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان

دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

اولین شماره مجله زبانشناسی در سال ۱۳۸۸ با امتیاز علمی - پژوهشی به چاپ رسید .

این نشریه در حوزه زبانشناسی و گویشهای خراسان مقاله می پذیرد.