فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی

فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی

Clinical Psychology Studiesپوستر فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی

نشریه مطالعات روان شناسی بالینی که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه مطالعات روان شناسی بالینی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با روان شناسی بالینی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • آسیب شناسی روانی
  • ویژگی های شخصیتی
  • اختلالات روانی و رفتاری
  • تشخیص اختلالات
  • روان درمانی
  • مداخله روانشناختی
  • رفتار و درمان رفتاری
  • شناخت و درمان شناختی
  • ارزیابی روانی
  • توانبخشی