فصلنامه مصالح و سازه های بتنی

فصلنامه مصالح و سازه های بتنی

Journal of Materials and Structural Concreteپوستر فصلنامه مصالح و سازه های بتنی

فصلنامه مصالح و سازه های بتنی توسط انجمن بتن ایران منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در تمامی حوزه های مرتبط با مصالح و سازه های بتنی مقالات فارسی می پذیرد.