فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

Journal of Management Studies and Accountingپوستر فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری که اقدام به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی زمینه های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم مرتبط می نماید.

هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است. رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.