نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

Journal of Psychology and Educational Sciencesپوستر نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی  زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی  می نماید. هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است.

رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.