فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

Environmental Economics and Natural Resourcesپوستر فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

نشریه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث اقتصاد و محیط زیست پایه گذاری شده است. این فصلنامه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه اقتصاد و محیط زیست انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد و محیط زیست را گزارش می دهند می باشد.

به منظور ایجاد و گسترش فضای علمی مناسب نهادی و کاربردی مرتبط با اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی و چاپ مقالاتی از این دست اهدافی به شرح زیر تعیین می گردد:

۱- مطالعات نظری و سیاست های زیست محیطی و اقتصادی مرتبط

۲- مطالعات بین رشته ای اقتصاد و محیط زیست و خط مشی های زیست محیطی

۳- استفاده از نظریات اقتصادی برای راهبردهای مدیریتی در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی و زیست محیطی

۴- بررسی و مطالعه و برجسته نمودن مسایل نظری، روش شناختی و کاربردی مرتبط با مشکلات اقتصاد محیط زیست

۵- کشف علل، پیامدهای و سیاست های مرتبط با موضوعات اقتصاد محیط زیست

۶- ترویج نظریه ها، روش ها و داده های زیست محیطی در جهت توضیح رفتار اقتصادی افراد و کمک به درک بهتر اقتصاد محیط زیست

۸- اقتصاد سیاسی محیط زیست و منابع طبیعی

نشریه اقتصاد و محیط زیست در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.