دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام

دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام

Journal of Historical Researches of Iran and Islamپوستر دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام

 مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلا با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره ۳.۱۸.۲۱۲۱۳۳ مورخ ۹۱.۱۱.۷ از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است.این مجله افتخار دارد جدیدترین مقالات علمی در حوزه تاریخ ایران و اسلام را چاپ و نشر دهد و در فرایند علمی کشور سهمی را عهده دار باشد.