دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام

دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام
دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان به زبان فارسی منتشر می شود.

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام که قبلاً با عنوان پژوهش های تاریخی منتشر می شد، بر اساس نامه شماره 212133/18/3 مورخ 91.11.7 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره دهم به دریافت درجه علمی پژوهشی نایل گردیده است.