پژوهشهای مدیریت عمومی

پژوهشهای مدیریت عمومی

Journal of Management Researchesپوستر پژوهشهای مدیریت عمومی

مجله پژوهشهای مدیریت عمومی به منظور فراهم نمودن فضایی علمی برای تحقیقات اساسی در زمینه مدیریتاز سال ۱۳۸۷ و هر سه ماه یکبار به چاپ می رسد ، مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصلی و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات قرار گرفته باشد.

اهداف انتشار مجله پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح ذیل می باشد :

  • - توسعه و گسترش مطالعات و تحقیقات بر اساس پژوهش­های جدید تحقیقاتی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور
  • - کمک در راستای رفع مشکلات مدیریتی کشور و منطقه بر مبنای نتایج پژوهشهای کاربردی
  • - نقد و بررسی تئوریها و نظریات علم مدیریت و کاربردی کردن این نظریات
  • - انتشار یافته های جدید علمی و کاربردی مدیریت به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و متخصصین کشور
  • - فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت
  • - ارائه نتایج تحقیقات کاربردی به مدیران و کارشناسان اجرایی کشور و ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و مراکز اجرایی کشور