فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

Journal of Geography and Urban-Regional Planningپوستر فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های علوم جغرافیایی،آمایش سرزمین، اقتصاد،علوم اجتماعی،جامعه شناسی توسعه منطقه ای،ژئوپولتیک،علوم سیاسی، زمین شناسی، اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و سایر رشته های وابسته به علوم فضایی- مکانی مقاله می پذیرد.