دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه

دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه

Iranian Journal of Analytical Chemistryپوستر دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه

موضوعاتی که توسط این مجله پوشش داده می شود در زیر آورده شده اند، اگرچه محدود به این موضوعات نمی باشند:

- کاربردهای شیمی تجزیه در مهندسی

- اسپکتروسکوپی مولکولی و اتمی ( FS-MS-NMR-RAMAN-IR)

- حسگرهای شیمیایی، زیست حسگرها و تکنولوژی های مرتبط با آن

- کمومتریس

- کروماتوگرافی و الکتروفورز

- مواد کامپوزیت

- الکتروآنالیز و تکنیک های الکتروشیمی تجزیه ای

- کاربردهای محیطی، بالینی و بیولوژیکی

- آنالیزهای محیطی و بهداشتی

- مواد تعویض یون

- فرایندهای استخراج جدید و میکرواستخراج

- تهیه نمونه

- تکنیک های جداسازی برای گونه های سمی

- آنالیز حرارتی