دو فصلنامه دین و ارتباطات

دو فصلنامه دین و ارتباطات

Journal of Religion and Communicationپوستر دو فصلنامه دین و ارتباطات

دوفصلنامه‌ی دین و ارتباطات، نشریه‌ای است متعلق به دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) که اهداف و چشم‌انداز‌های آن را در «توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه های وحیانی و معارف و علوم اسلامی و همچنین تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظام‌های معرفتی بر پایه‌ی تعالیم اسلام، گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشته‌ای بین علوم اسلامی و علوم انسانی / اجتماعی و ارائه‌ی دستاوردهای آن و ترویج مکتب اهل بیت (ع)» (به استناد بیانیه‌ی رسالت دانشگاه)، در حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات سر لوحه‌ی کار خویش قرار داده است.

دوفصلنامه دین و ارتباطات به استناد مجوز شماره‌ی ۳ .۱۵۵۵۹۵ مورخ ۱۳۹۱.۷.۲۶کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دارای رتبه علمی - پژوهشی است.

این نشریه ، آمادگی خود را نسبت به دریافت، ارزیابی و پذیرش مقالات علمی در حوزه‌‌های موضوعی و مطالعاتی ذیل اعلام می‌دارد:

الف- دین و فرهنگ و ارتباطات

ب- دین و فرهنگ

ج- دین و ارتباطات