ماهنامه شباک

ماهنامه شباک

Shebakپوستر ماهنامه شباک

بشر در شروع قرن بیست و یکم با تحول شگرفی مواجه شد. این تحول محصول تغییر مفهوم ارتباط، اطلاعات و رسانه بوده است. دگرگونی در ارتباط و انتقال اطلاعات، امکانات آموزشی و پژوهشی را در اختیار بخش بسیار بزرگتری از مردم جهان قرار داد. توسعه آموزش، منجر به ظهور مفاهیم جدیدی در رسانه شد و افراد مختلف را قادر ساخت تا به منابع علمی بروز دسترسی پیدا کنند. تغییر فناوری در کنار افزایش دانشجویان و محققین باعث شد تا مقالات علمی زیادی در مجامع علمی، همایش ها و نشریات پژوهشی منتشر شود.

نشریه شباک با نگاه به این تغییرات تلاش می کند ضمن تولید محتوی در خصوص مدیریت دانش و پژوهش، مقالات علمی پژوهشگران ارجمند را در چهار گروه "مطالعات علوم انسانی"، "مطالعات علوم مهندسی"، "مطالعات منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی و مطالعات" و "هنر و معماری" منتشر می نماید.

از اینرو از تمام پژوهشگران دعوت می کند تا مقالات علمی خود را در موضوعات مورد اشاره از طریق وب سایت نشریه به تحریریه ارسال نمایند.