فصلنامه بهداشت در عرصه

فصلنامه بهداشت در عرصه

Journal of Health in the Fieldپوستر فصلنامه بهداشت در عرصه

فصلنامه بهداشت در عرصه توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1392 منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی در حوزه های بهداشت عمومی،بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای ،آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی، سلامت سالمندی، اقتصاد بهداشت، سیاستگذاری سلامت و اپیدمیولوژی مقاله می پذیرد.