فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

Journal of Arid Regions Geographic Studies
فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک اولین مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری است که اولین شماره ی آن در پائیز 1390 چاپ و منتشر گردید. این نشریه طی ابلاغیه شماره 4064/11/3 مورخ 1389/4/28 در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور واقع در حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از درجه علمی - پژوهشی برخوردار گردیده است.

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک در زمینه‌ی جغرافیا با رویکرد شناخت، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق خشک در ابعاد طبیعی، انسانی و... مقاله می‌پذیرد.