دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

Applied Geomorphology of Iran
دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، توسط دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری منتشر می شود.

دو‌ فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با ژئومورفولوژی کاربردی (ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، ژئومورفولوژی و گردشگری، ژئومورفولوژی اقتصادی، ژئومورفولوژی مهندسی و ..... ) پذیرای مقالات می‌باشد.

این نشریه با هدف زیر منتشر می شود:

- سوق دادن تحقیقات ژئومورفولوژی نظری به سمت ژئومورفولوژی کاربردی 
- توجه به کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی 
- تقاضا محور نمودن مطالعات ژئومورفولوژی کاربردی در سطح جامعه
 - ترویج فرهنگ ارتباط دانشگاه با جامعه و دستگاههای اجرایی.