فصلنامه حقوقی قانون یار

فصلنامه حقوقی قانون یار

GHANONYAR JOURNAL OF CIVIL & LEGAL SCIENCES
فصلنامه حقوقی قانون یارتوسط موسسه و انتشارات قانون یار به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه از تمامی محققین، پژوهشگران، اساتید و حقوقدانان جهت ارسال مقالات خویش به فصلنامه مذکور و چاپ مقالات در دوره تابستان ۱۳۹۶ دعوت به عمل می آورد.

پژوهشگران محترم برای ارسال مقاله لازم  است فایل word مقالات خویش را به ایمیل های فصلنامه وزین قانون یار  به آدرس های  Ghanonyar.tehran@gmail.com  یا Ghanonyar.tehran@yahoo.com  ارسال نمایند تا پس از داوری در صورت پذیرش در این دوره از نشریه چاپ گردد.