مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
  مجله علمی روانشناسی و روانپزشکی شناخت به شماره ثبت  ۷۵۴۷۸ از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار پیدا کرده است.

این نشریه به صورت فصلی به زبان فارسی با چکیده انگلیسی در حوزه های روانپزشکی، روانشناسی و بهداشت روانی مقاله می پذیرد.

این نشریه ، از تابستان سال ۹۷ بصورت دو ماهنامه چاپ می شود.