فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت

فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت

Journal of Occupational Hygiene and Health Promotionپوستر فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت

فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاهی و صنعت مقاله می پذیرد.