دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

Journal of Social Behavior and Community Healthپوستر دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد به زبان انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

رفتارهای اجتماعی- سلامت اجتماعی- عوامل اجتماعی موثر بر سلامت - ازدواج- طلاق- اعتیاد- ایدز- رفتارهای پرخطر- سلامت روان- افسردگی- فعالیت های فیزیکی- فست فود.