فصلنامه طب پیشگیری

فصلنامه طب پیشگیری

Journal of Preventive Medicineپوستر فصلنامه طب پیشگیری

مجله طب پیشگیری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان است.

 این مجله به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران، درقالب فصلنامه وبه زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی مقاله های اصیل پژوهشی، نامه به سردبیر ، مروری، مقاله کیفی و مقاله کوتاه را با هدف ارائه نظریه ها،  دستاوردهای علمی، ارتقاء کمی وکیفی پژوهشهای آموزشی و نتایج تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی منتشر می نماید.

این مجله آمادگی خود را جهت دریافت مقالات ارزشمند اساتید ، محققان و دانش پژوهان گرامی در حوزه های زیر اعلام میدارد .

 -جنبه‌های گوناگون علوم بهداشتی و طب پیشگیری
- بهداشت عمومی
- بهداشت محیط و حرفه‌ای
- بهداشت مادر و کودک