فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

expert-scientific journal spatial locational researches
فصلنامه علمی – تخصصی پژوهشهای مکانی- فضایی به منظور گسترش و نشر فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققان داخلی کشور به زبان فارسی در زمینه‌های مختلف وابسته به علم جغرافیا پذیرای مقالات تحقیقی اساتید و محققان رشته‌های مختلف می‌باشد.
این مجله با هدف تبادل اطلاعات علمی بین دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی کشور در زمینه های مختلف پژوهشهای جغرافیایی ، به صورت دسترسی آزاد در پایگاه های مختلف فضای مجازی نمایه می گردد تا به عنوان یک منبع با ارزش در اختیار مدیران و محققین قرار گیرد.

حوزه های ارسال مقاله:

- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
- برنامه ریزی روستایی و عشایری
- برنامه ریزی توسعه ی گردشگری