فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

Journal of Technology Development Managementپوستر فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران منتشر می شود.

هدف از انتشار این نشریه، نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی در رشته مدیریت نوآوری و فناوری است.

حوزه فعالیت فصلنامه ، مدیریت فناوری و نوآوری در سطح خرد می باشد و شامل محورهای زیر است:

  • مدیریت تحقیق و توسعه
  • مدیریت نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری
  • مدیریت انتقال و توسعه فناوری
  • حقوق مالکیت فکری و سایر جنبه‌های حقوقی انتقال و توسعه فناوری
  • نظام‌های ارزیابی نوآوری و فناوری
  • آینده پژوهی فناوری
  • جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدیریت فناوری
  • گرایشهای جدید در مدیریت فناوری در سطح بنگاه
  • مدیریت دانش