دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک

دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک

Journal of Geotechnical Geology
نشریه زمین‌شناسی ژئوتکنیک نشریه‌­ای علمی‌‌‌- پژوهشی است که به منظور ارتقاء سطح دانش علمی پژوهشگران و ارائه دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی محققین ایرانی و مبادلات علمی بین آن ها در زمینه‌های مختلف زمین­ شناسی ژئوتکنیک انتشار می‌یابد.

این نشریه در هر سال با چهار شماره و به­ طور فصلی منتشر می­شود.

ارسال مقاله به این نشریه به این معنی است که آن مقاله قبلاً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده و در حال بررسی توسط نشریه دیگری نیست.