دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

Journal of Geography and Urban Space Developmentپوستر دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری ، توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه فضای شهری به دلیل کمبود مجلات تخصصی در حوزه مباحث شهری از اسفند ۱۳۹۰ اقدام به انتشار تحقیقات محققان کرد و در سال ۱۳۹۳ با اخذ مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فعالیت رسمی خود را در زمینه‌ی انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان در حوزه مباحث شهری آغاز کرده است.

حوزه و تخصص نشریه

* رویکردها و الگوهای نوین در زمینه برنامه ریزی شهری؛
* رویکردهای نوین در زمینه توسعه پایدار شهری؛
* مطالعات شهری در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی؛
* گردشگری و برنامه‌ریزی شهری؛
* آینده پژوهی مباحث شهری؛
* مباحث مرتبط با مدیریت شهری؛
* حمل و نقل شهری؛
* و... .