فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

Research in Industrial Management and Engineeringپوستر فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

فصلنامه «علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع» در محور اصلی «پژوهش در حوزه مدیریت و صنایع» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 

موضوعات نشریه:

مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی
مدیریت تکنولوژی
مدیریت MBA
اقتصاد
مهندسی صنایع
مدیریت علوم اداری  و...