فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم زمین

فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم زمین

Applied Research in Earth Sciencesپوستر فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم زمین

مجله‌ی علمی « پژوهش های کاربردی در علوم زمین» به عنوان یکی از مجلات علمی در سال ۱۳۹۵ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم زمین می باشد.

موضوعات نشریه

 • موضوعات مهندسی زمین (اکتشاف، زمین شناسی مهندسی و موضوعات مرتبط)
 • سنگ‌شناسی
 • چینه‌شناسی
 • دیرین‌شناسی
 • کانی‌شناسی
 • زمین‌شناسی فیزیکی
 • زمین‌شناسی اقتصادی
 • زمین‌شناسی ژئوفیزیکی
 • زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌پزشکی
 • زمین‌شناسی نفت
 • سایر موضوعات مرتبط در حوزه علوم زمین و...

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده ی معتبر کشور نمایه نماید.