فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Psychology and behavioral science of Iranپوستر فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

فصلنامه «پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران» در محور اصلی «پژوهش در حوزه علوم رفتاری» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد.

موضوعات نشریه:

روانشناسی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
علوم سیاسی و روابط بین الملل
حقوق
فلسفه و فلسفه علم
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
علوم مدیریتی

برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید.