فصلنامه علوم مراقبتی نظامی

فصلنامه علوم مراقبتی نظامی

Military Caring Sciencesپوستر فصلنامه علوم مراقبتی نظامی

نشریه علوم مراقبتی نظامی نشریه ای در سطح ملی است که با هدف ارائه ی آخرین دستاوردهای علمی در مباحث مختلف علوم مراقبتی نظامی به منظور بهبود مراقبت از کارکنان پایور و خانواده های آنان و کارکنان وظیفه، همچنین ارتقاء سطح دانش پژوهشگران در مباحث تخصص به صورت چاپی و الکترونیک انتشار می یابد. این نشریه مقالات رسیده در حوزه های زیر را مورد داوری تخصصی (Peer Review) قرار می دهد.
۱.پرستاری نظامی
۲.پزشکی نظامی
۳.بهداشت نظامی
۴.مراقبت در بحران
۵.مراقبت اورژانس
۶- توانبخشی نظامی
۷- آموزش پرستاری نظامی
۸- آموزش پزشکی نظامی
۹- بهداشت روان
۱۰- و سایر حیطه های مرتبط
انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original Article)، مرور نظامند (Systematic Review)، مرور روایتی (Narrative Review)، مقالات کوتاه (Short Articles)، گزارش موردی (Case Report) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) در حوزه عملکرد این نشریه می باشد.