مجله ی مهندسی مکانیک شریف

مجله ی مهندسی مکانیک شریف

Mechanical Engineering Sharifپوستر مجله ی مهندسی مکانیک شریف

مجله علمی و پژوهشی «شریف»، از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید است.

این نشریه در حوزه های مکانیک سیالات، ارتعاشات و کنترل دینامیک،تبدیل انرژی،شکل دهی فلزات ،انتقال حرارت،مکانیک شکست و خستگی و ... مقاله می پذیرد.