دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری

دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری

Criminal Law Doctrinesپوستر دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری

مجله آموزه های حقوق کیفری ،بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور از پاییز و زمستان ۱۳۹۰دارای درجه علمی- پژوهشی گردیده است.

این نشریه به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و در حوزه های فلسفه و فلسفه اسلامی مقاله می پذیرد.

مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.