فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی

Islamic social studiseپوستر فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی در حوزه علوم اجتماعی و علوم اسلامی به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله از شماره ۸۹ دارای رتبه علمی ترویجی از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی وابسته به شورای عالی حوزه های علمیه گردید.

مقالات دانشجویان کارشناسی و ارشد بدون همراهی استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.