فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

Journal of Research and Innovation in Food Science and Technologyپوستر فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی با درجه علمی- پژوهشی، با هدف طرح مسایل علمی نو و معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی محققان در عرصه علوم و صنایع غذایی، ایجاد فرصت مناسب جهت تبادل اندیشه و همکاری بیشتر بین پژوهشگران،دانشگاهیان، کارشناسان و صاحبان صنایع منتشر می شود.

این فصلنامه مقالات علمی – پژوهشی و نوآورانه مرتبط با حوزه های مختلف علوم و صنایع غذایی که برای اولین بار ارائه می گردند را پس از طی مراحل داوری علمی و تخصصی پذیرفته و منتشر می نماید.

حوزه های ارسال مقاله: شیمی مواد غذایی، مهندسی مواد غذایی، فرآوری مواد غذایی،زیست فناوری مواد غذایی، نانو فناوری مواد غذایی