دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع

دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع

Journal of Optimization in Industrial Engineeringپوستر دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع

Journal of Optimization in Industrial Engineering (JOIE) is a scholarly open access, peer-reviewed, interdisciplinary, semi-annually and fully refereed journal with a primary objective to provide the academic community and industry for the submission of new ideas, the state of the art research results and fundamental advances in all aspects of industrial engineering. The aim of this journal is to provide a platform for engineers and academicians all over the world to promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of industrial engineering. The emphasis of JOIE is to disseminate scientific papers providing the development of mathematical models in this field. The areas of interest covered by Journal of Optimization in Industrial Engineering (JOIE) include but not limited to:

 Production planning and control

 Supply chain management and logistics

 Facility location and plant layout

 Inventory control

 Project scheduling

 Reliability and system safety

 Application of soft computing in industrial engineering

 Statistical methods in industrial engineering

 Simulation

 Manufacturing and process planning

 Decision theory

 Production scheduling and sequencing

 Financial engineering

 Maintenance management

 Routing and transportation planning

 Stochastic processes

 Data mining

 Simulation

 Quality engineering and management

 Queuing theory

 Pricing and revenue management

 Fuzzy sets theory

 Healthcare management