دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

Persian Language and Literatureپوستر دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

انتشار دستاوردهای جدید در حوزه ادبیات فارسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی، نظریه‌های ادبی و ... در دستور کار این دوفصلنامه است. دوفصلنامه قصد دارد هرچه بیشتر به سوی انتشار مقالات مسئله‌مدار و بحث‌برانگیز پیش برود تا فضای علمی این حوزه را به شکلی پویا و زنده احیا کند. مولفان محترم می‌توانند دستاوردهای علمی خود را در زمینه‌های زیر برای دوفصلنامه ارسال کنند.
ادبیات فارسی
زبان فارسی
نشانه‌شناسی
زبان‌شناسی
تحلیل گفتمان
دستورزبان
ادبیات کلاسیک
ادبیات معاصر
روایت‌شناسی
ادبیات غنایی
ادبیات تعلیمی
ادبیات حماسی
ادبیات پایداری
ادبیات داستانی
ادبیات تطبیقی