فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی

فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی

Journal of Advanced Materials in Engineeringپوستر فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی

نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی، دستاوردهای پژوهشی محققان فارسی زبان را در زمینه های مختلف فرایندها و مواد پیشرفته و رشته های وابسته به آن، در قالب مقاله های علمی منتشر می کند. این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود و هدف آن انتشار نتایج پژوهش های اساتید و محققان در شاخه های گوناگون فرایندها و مواد پیشرفته، گسترش و ارتقای پژوهش و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان است.

حوزه های تحت پوشش: نانومواد، بیومواد، مواد مرکب (کامپوزیت ها)، مواد الکترونیکی، مواد مغناطیسی، مواد پلی مری جدید، نیمه هادی ها، ابررساناها، سرامیک های پیشرفته، پوشش های نوین، فرایندهای پیشرفته سنتز و تولید، توسعه، بهبود، مشخصه یابی و ارزیابی مواد مهندسی و خواص آن ها

مقاله های ارسالی به نشریه نباید قبلا در نشریه های دیگر به چاپ رسیده باشند. مقاله های ارایه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی از این گفته مستثنی هستند و مانند مقاله های دیگر ارزیابی می شوند و در صورت تایید به چاپ می رسند. این نشریه مقاله های کامل، کوتاه و مروری را با ویژگی های زیر می پذیرد:

۱. مقاله کامل (Article): در بردارنده نتایج و دستاوردهای اصیل و بدیع در یکی از شاخه های فرایندها و مواد پیشرفته و رشته های وابسته به آن است. این گونه مقاله ها بر اساس روش های تجربی، محاسباتی (کامپیوتری) یا تحلیلی تالیف شده اند و نتایج آن ها به کاربردها، روش ها، مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه فرایندها و مواد پیشرفته با هدف پیشبرد مرزهای علم و فناوری می پردازد. مقاله های کامل نباید از ۶۰۰۰ واژه (تقریبا ۱۶ صفحه نشریه به انضمام شکل ها و جدول ها) فراتر روند.

۲. مقاله کوتاه (Short Article): در بردارنده نتایج کوتاه و مختصر یک پژوهش اصیل در یکی از شاخه های فرایندها و مواد پیشرفته است. اصولا مقاله هایی در این چارچوب قرار می گیرند که حجم دستاوردها و مطالب نوین آنها کمتر و محدودتر از مقاله های کامل باشد و بتوان آنها را در صفحات کمتری عرضه کرد. حجم این گونه مقاله ها نباید از ۲۵۰۰ واژه (تقریبا ۶ صفحه نشریه شامل شکل ها و جدول ها) بیشتر باشد.

۳. مقاله مروری (Review Article): توسط اساتید و پژوهشگرانی نوشته می شود که در زمینه ای خاص پژوهش ها و مطالعات بسیاری انجام داده اند و صاحب تالیفات متعدد در آن زمینه هستند. در این گونه مقاله ها هدف ارایه نتایج جدید نبوده، بلکه آشنا ساختن جامعه علمی با سوابق و پیشرفت های انجام شده در آن موضوع خاص است. مقاله های مروری دانش فعلی پژوهشگران را در زمینه مورد نظر روشن می سازد و راه را برای پژوهش های آینده هموار می کند. این گونه مقاله ها به انضمام شکل ها و جدول ها نباید از ۱۰۰۰ واژه (تقریبا ۲۴ صفحه نشریه) فراتر روند. مقاله مروری معمولا در پاسخ به دعوت سردبیر از یک محقق برجسته و صاحبنظر تالیف می شود. با این حال پژوهشگران واجد شرایط می توانند مقاله های مروری پیشنهادی خود را همراه با فهرست تالیفات خود برای بررسی به دفتر نشریه ارسال کنند.