دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

Journal Of Welding Science and Technology of Iran
دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در اصفهان منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی از سال ۱۳۹۴ در حوزه صنعت جوش و بازرسی مقالات فارسی می پذیرد.