پژوهشنامه اورمزد

پژوهشنامه اورمزد

Ourmazd Journalپوستر پژوهشنامه اورمزد

پژوهشنامه اورمزد یک نشریه آموزشی تخصصی در حوزه ادبیات و هنر است که توسط سهراب سعیدی در هرمزگان به صورت چاپی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه ادبیات و هنر مقاله می پذیرد و از اساتید ، پژوهشگران و نویسندگان حوزه ادبیات و هنر برای انتشار مقالات پژوهشی دعوت به عمل می آورد.

شرایط پذیرش مقالات:

مقالات ارائه شده پیشتر در جایی چاپ نشده و همزمان به نشریه دیگر ارائه نشده باشد. مقالات ترجیحا به صورت تایپ شده با فایل wordارائه گردد. مقاله حداکثر در ۲۰صفحه با چکیده انگلیسی با فونت ۱۴ و خط بی زر( (bzar ارسال شود.اطلاعات کتابشناسی در انتهای مقاله و با رعایت موارد زیر به نگارش آید: الف) ارجاع داخل متن میان دو پرانتز و به صورت (نام خانوادگی؛ سال: صفحه ب) فهرست منابع در پایان مقاله به شکل الفبایی و به صورت: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال، نام کتاب، نوب چاپ، نام مترجم، شهر، ناشر. ج) توضیحات متن به شکل زیرنویس و با شماره‌گذاری در همان صفحه د) استفاده از الفبای فونتیک در کنار کلماتی که نیاز به آوانویسی دارد. مقالات ارائه شده در هیئت تحریریه بررسی و پس از تایید داوران به چاپ خواهد رسید.