فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis
فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی، نشریه ای علمی تخصصی است به زبان فارسی توسط موسسه آموزش عالی نگاره منتشر می شود.

محورهای پذیرش مقاله:

جغرافیای طبیعی
ــ ژئومورفولوژی مناطق مختلف ایران و توسعه پایدار محیطی
ــ اقلیم و پارامتر آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
ــ لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
ــ وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
ــ خشکسالی و توسعه پایدار
ــ گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
ــ پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی و...