دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

Family Law and Jurisprudenceپوستر دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

دوفصلنامه علمی ترویجی «فقه و حقوق خانواده» به عنوان یکی از پیشگامان مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه ها در سال ۱۳۷۵، با شکل و محتوایی متفاوت با شکل فعلی، و متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن با هدف تکمیل رسالت علمی - ترویجی خود در سال ۱۳۸۹ در قطع و قالبی جدید به حیات خود ادامه داد.

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جرگه مجلات معتبر علمی ترویجی کشور پیوست.

در حال حاضر این مجله با بیش از سه دهه فعالیت توانسته است با دریافت سالانه بیش از ۱۵۰ مقاله و انتشار منظم دو فصل یکبار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه شود.

اولویتهای پژوهشی:

۱ مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

۲ ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده در اسلام و غرب

۳ مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تاثیر آن در نظام حقوق خانواده در غرب

۴ بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق افراد در خانواده

۵ آسیب شناسی مسائل خانواده در نظام حقوقی اسلام و غرب

۶ طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده

۷ تبیین مفاهیم کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها

۸ فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده

۹ نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام

۱۰ تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها

۱۱ فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی در زمینه مسائل خانواده

۱۲ وضع کشورهای اسلامی یا مسلمان‌نشین و قوانین آن‌ها در حوزه خانواده