فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

Journal of Economic Modeling Researchپوستر فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

 مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی به موجب نامه شماره ۶۳-۴/۱۱/۳ مورخ ۱۳۸۹.۴.۲۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی را دریافت نموده است.

محورهای مجله عبارتند از:

مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی
مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی

« یادآور می شود که مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی قبلا دارای عنوان مجله علوم اقتصادی بوده است.»