فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

Journal of Psychology New Ideasپوستر فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

فصلنامه علمی ایده‌های نوین روانشناسی پذیرای مقالات با محتوای روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی سلامت، روانپزشکی، بهداشت روانی و کلیه حوزه‌های مرتبط با روانشناسی می‌باشد. این نشریه خاص انتشار مقالات پژوهشی است.