دوفصلنامه کتاب قیم

دوفصلنامه کتاب قیم

Ketabeghayyemپوستر دوفصلنامه کتاب قیم

دو فصلنامه کتاب قیم در خصوص تحقیقات قرآنی و حدیثی مجوز انتشار را به صورت علمی پژوهشی در تاریخ .۱۳۸۹.۸.۸ طی نامه شماره ۳۶۹۰۷/۱۱/۳/۸۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرده است و نام مجله از قرآن کریم (سوره بینه/۳) گرفته شده با توجه به آنکه نشریه در زمینه تحقیقات اسلامی (پژوهشهای قرآنی و حدیثی) انتشار می‌یابد انتخاب شده است.

دو فصلنامه کتاب قیم توسط دانشگاه یزد بر اساس تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های ذیل انتشار می‌یابد:

۱. دانشگاه امام صادق(ع) ۲. دانشگاه اصفهان ۳. ‌دانشگاه فردوسی مشهد ۴. دانشگاه قم ۵. دانشگاه کاشان ۶. دانشگاه مازندران

در این دو فصلنامه، مقالاتی انتشار می‌یابند که در یکی از عرصه‌های علوم قرآن، علوم حدیث و یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.