دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

Journal of Crop Science Research in Arid Regionsپوستر دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

نشریه"تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک" با توجه به نامه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳ مدیر کل محترم دفتر سیاست گذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مورد تصویب قرار گرفت. بدینوسیله از پژوهشگران محترم دعوت می نماید مقالات ارزشمند علمی پژوهشی مرتبط با موضوع نشریه را ارسال فرمایند.

این نشریه در حوزه های علوم زراعی(زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی، تغذیه گیاهی، تنش‌های محیطی، کشت مخلوط، علفهای هرز، گیاهان جدید و فراموش شده، گشاورزی پایدار و...) مقاله می پذیرد.